Regulamin promocji „2 za 1 – drugi losowy produkt gratis”

Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „2 za 1 – drugi losowy produkt gratis” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”). 
 2. Organizatorem promocji „2 za 1 – drugi losowy produkt gratis” (dalej również: „Promocja”) jest Wielopielo Sergiusz Barejka z siedzibą w Warszawie, ul. Zaborowska 1b/45, 01-462 Warszawa, NIP: 7262562493, REGON: 388566703 (dalej również: „Organizator”). 
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Wielopielo (dalej również: „Sklep”), dostępnego pod adresem URL: http://www.wikumiku.pl. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”). 

Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji 

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu konkretnych produktów z kategorii „Promocja 2 za 1” dostępnej pod linkiem: https://www.wikumiku.pl/pl/146-promocja-2-za-1 Uczestnik otrzyma losowy produkt o podobnej wartości, a na fakturze pozycja ta zostanie wpisana za koszt 0,01zł. 
 2. Promocja trwa od 07.05.2022r. do 9.05.2022r. do godz. 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”). 
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy)
 4. Aby wziąć udział w promocji należy:
  • Dodać do koszyka produkt znajdujący się pod linkiem: https://www.wikumiku.pl/pl/146-promocja-2-za-1
  • Dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru)
  • Zapoznać się i zaakceptować Regulamin
  • Promocja nie obejmuje kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości.

W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie. Uczestnik Promocji będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z 
odrębnymi przepisami i zasadami określonymi w regulaminie Sklepu, od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji. Produkty podlegają przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  • Produkty gratisowe są ściśle powiązane z produktami głównymi – w przypadku zwrotu produktów gratisowych, należy odesłać również produkt opłacony w całości.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: sklep@wikumiku.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: Wielopielo Sergiusz Barejka ul. Zaborowska 1b/45, 01-462 Warszawa (dalej również: „Reklamacje”).
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.wikumiku.pl/pl/content/31-promocja-2-za-1  i wchodzi w życie od dnia 07.05.2022r. 
 2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminu Sklepu dostępne pod adresem: https://www.wikumiku.pl/pl/content/29-regulamin  
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty): 
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji; 
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi 
 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie, a także za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji w Sklepie (w przypadku Uczestników posiadających Konto w Sklepie) lub przy złożeniu Zamówienia objętego Promocją. 

 

 

 

 

 

 


Accept

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Więcej informacji